Regulamin.

dieta pudełkowa cena

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.garycatering.pl (zwany dalej „Serwisem internetowym”) prowadzony jest przez FoodMyLove Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płomyka54/1, NIP 9522226736, REGON 521716057, telefon: +48 455 450 072, poczta elektroniczna: zjedz@garycatering.pl

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

*Zastrzegamy prawo do zmiany menu z przyczyn niezależnych od nas

§1 Definicje

Serwis internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.garycatering.pl

Usługodawca – NIP: 9522226736REGON: 521716057Nr rachunku: 96114020040000380283304591 (mbank) Nazwa firmy: FoodMyLove Sp. z o.o.

Produkt – usługa przygotowania i dostawy posiłków – programów dietetycznych wskazanych szczegółowo na stronie internetowej Serwisu, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stronie Produktu.

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie internetowym.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.

Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.

Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Produktu lub Towaru.

Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.

Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów lub Towarów.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta klienta.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Towar– wszelkie towary prezentowane w Serwisie internetowym, nie będące Produktem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Regulamin – niniejszy dokument.

§2 Postanowienia ogólne

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez: adres poczty elektronicznej: zjedz@garycatering.pl, pod numerem telefonu: 455 450 072

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.garycatering.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internetowej, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta, szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych,
 • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego. Aktywacja Konta Klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.

Klient posiadać może wyłącznie jedno Konto w Serwisie.

Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia zakup dowolnie wybranego Produktu lub Towaru którego realizacja odbędzie się w Dniach roboczych, oraz jego dostawę w terminie wskazanym w Zamówieniu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta względem błędnie wybranego produktu, zakupionego bez konsultacji z lekarzem dietetyki, który może wpłynąć na życie lub zdrowie klienta.

Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w Formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

Klient ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Produktu lub Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Produktach lub Towarach w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu.

Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§4 Zakup

Informacje o Produktach lub Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia na przygotowanie i dostawę Produktu przez okres abonamentowy zgodnie z Zamówieniem.

Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

Usługodawca umożliwia składanie Zamówień:

 • telefonicznie pod numerem +48 455 450 072 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15:00, w soboty od godz. 07:00-12:00
 • drogą elektroniczną na adres zjedz@garycatering.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15:00, w soboty od godz. 07:00-12:00
 • za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,

W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Usługodawcę w Serwisie, określając rodzaj programu dietetycznego, kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz okres czasu przez który Produkt będzie dostarczany (Okres abonamentowy) lub wskazania Towaru oferowanego przez Usługodawcę w Serwisie. Poza podaniem powyższych danych, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji Zamówienia w tym dane personalne oraz adres do dostawy.

W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny w Serwisie, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Produktów lub Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa.

Klient powinien wybierając Produkty do Zamówienia wybierać te, które nie mają wpływu na jego dolegliwości zdrowotne wpływające na jego dietę, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub dolegliwości, wymagające eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. Usługodawca nie stosuje indywidualnych lub na życzenie klienta, wykluczeń składników ani alergenów. Diety oferowane przez usługodawcę nie są produktami leczniczymi i nie mają zastosowania w leczeniu konkretnych schorzeń chorobowych. Pomimo wykorzystywania w potrawach produktów naturalnie nie zawierających glutenu, dieta nie jest odpowiednia dla osób chorych na celiakię, ze względu na ryzyko śladowych ilości zawartości glutenu w posiłkach, związanych z procesem technologicznym.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem klienta z tytułu dolegliwości związanych z jego alergiami czy dolegliwościami zdrowotnymi

W przypadku złożenia Zamówienia telefonicznie lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej Klient powinien: podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Usługodawcy lub telefonicznie nazwę Produktu lub Towaru spośród Towarów lub Produktów znajdujących się na stronie internetowej Serwisu i jego ilość, a w przypadku Zamówienia Produktu Okres abonamentowy, wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Serwisu podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce dostawy oraz adres e-mail.

Informacja na temat Zamówienia, o którym mowa w ust. powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt lub Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem, Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu, a w przypadku złożenia Zamówienia obejmującego Towary potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy). Dokonanie opłaty za zamówienie jest jednoznaczne z akceptacją warunków umowy oraz regulaminu Usługodawcy.

Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Usługodawca, na życzenie Klienta, dostarcza wraz z Produktem lub Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty lub Towary.

Zamówienia będą traktowane jako złożone na Produkt w regularnej cenie odpowiadającej cenie Produktu w najkrótszym okresie abonamentowym, w tym wypadku Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia Zamówienia Produktu w regularnej cenie.

§5 Czas realizacji zamówienia

Zamówienia składać można z min. dwudniowym wyprzedzeniem w dni robocze w godzinach 07:00-15:00. Np. zamówienia złożone w poniedziałek w godzinach 07:00-15:00 zostaną zrealizowane najwcześniej w środę. Wyjątek stanowią zamówienia składane na poniedziałki i wtorki, których można dokonać najpóźniej w piątek poprzedzający zaplanowaną dostawę w godz. 07:00-15:00, lub do soboty do godz 12:00 z zaksięgowaną wpłatą lub wysyłką potwierdzenia dokonania przelewu na adres email zjedz@garycatering.pl najpóźniej do godz 12:00 w sobotę poprzedzającą dostawę wtorkową.
Warunkiem realizacji zamówienia jest jego opłata i zaksięgowanie wpłaty w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze poprzedzające pierwszą dostawę do godz. 15:00.

Potwierdzenie przelewu w przypadku wpłaty wykonanej za pośrednictwem agenta rozliczeniowego współpracującego z Usługodawcą oraz wpłaty wykonanej za pośrednictwem przelewu bankowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Biura Obsługi Klienta: zjedz@garycatering.pl, potwierdzenia płatności). W przypadku braku potwierdzenia wpłaty ze strony klienta zamówienie może nie zostać rozpoczęte we wskazanym w zamówieniu terminie.

Godzina 15:00 w ww. punkcie jest terminem niepodważalnym i nieprzekraczalnym.

Klient nie może zmienić adresu dostawy po godzinie 10.00 w dniu roboczym poprzedzającym dostawę, o ile dostawa będzie realizowana w tym samym mieście w przypadku gdy adres zostanie zmieniony po godzinie 10.00, Usługodawca dostarczy Produkt na podany wcześniej adres (adres podany przed godziną 10.00).Usługodawca informuje, że możliwość zmiany adresu dostawy istnieje także w sobotę, z zastrzeżeniem zachowania czasu zmiany określonego w poprzednim zdaniu.

W przypadku soboty i niedzieli Produkt dostarczany jest na dwa dni. Istnieje możliwość Zamówienia Produktu tylko na sobotę. W niedzielę dostawy nie są realizowane. Zamówienia weekndowe jak i niedzielne dostarczane są w sobotę od 01:00 do 07:00 rano.

Dostawa jest realizowana przez firmy działające na jego zlecenie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte lub niezrealizowane zlecenie spowodowane wypadkiem losowym, złymi warunkami atmosferycznymi, wydarzeniami nie możliwymi do przewidzenia i zapobiegnięcia.

Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Klient jest każdorazowo informowany o braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres.

Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Produktu informuje Klienta o przedziałach czasowych w których możliwa jest dostawa. Dostawa Produktu w Dniu roboczym odbywa się w godzinach od 01:00 do 07:00.

Dostawa Produktu odbywa się w miarę możliwości w przedziale czasowym preferowanym przez Klienta, ale nie później niż do godziny 07:00. Dostawy realizowane są w godzinach nocnych. Klient ma możliwość wskazania maksymalnego czasu do dostawy diety.

Nie ma możliwości realizacji dostaw na konkretną godzinę.

Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Usługodawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Dostawy” dostępnym na stronie Serwisu internetowego, z wyłączeniem opisanym w następnym zdaniu. W przypadku, w którym dany region określony przez Usługodawcę, a wskazany na mapie dostępnej pod adresem www.garycatering.pl został podzielony przez Usługodawcę na strefy, koszt dostawy wliczony jest w cenę Produktu w zakresie dostaw na terenie wchodzącym do Pierwszej strefy, a w odniesieniu do dostaw do miejscowości leżących na terenie objętym Drugą strefą stosuje się zdanie następne. W przypadku złożenia Zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena Produktu, koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.

Usługodawca ma prawo odmowy realizacji zamówienia na terenie na którym nie świadczy usług dostaw cateringu.
Usługodawca może ustalić z Klientem nowy termin realizacji Zamówienia w przypadku, gdy realizacja Zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe, o czym Klient jest niezwłocznie informowany.

Usługodawca dostarcza zamówione Produkty pod adres wskazany w Zamówieniu oraz dokumentuje to dostarczenie poprzez zrobienie fotografii. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem klienta w przypadku braku dostarczonego zamówienia nie wynikającego z błędu dostawcy a co za tym idzie w przypadku poprawnego dostarczenia zamówienia oraz posiadania dokumentacji tej dostawy.

W razie nieodebrania przez Klienta niebędącego Konsumentem dostarczonego Produktu spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 10.00 rano w dniu poprzedzającym dostawę bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, Produkt uważa się za skutecznie doręczony. Klient niebędący Konsumentem nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Produkt w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Produktu.

W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów Klientowi niebędącemu Konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

W przypadku zmiany Produktu w trakcie Okresu abonamentowego na Produkt o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 10:00 na 2 dni robocze poprzedzającego dostawę.

Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania Okresu abonamentowego po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem 2 Dni roboczych. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.

§6 Dostawa Zamówienia

Dostawa jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Koszt dostawy wynosi 5 zł.

Dostawy realizuje zewnętrzna firma transportowa.

§7 Metody płatności

Ceny Produktów lub Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:

 • przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany przez Usługodawcę w przyjęciu do realizacji Zamówienia,
  przy wykorzystaniu płatności elektronicznej.
 • gotówka, po wcześniejszym potwierdzeniu możliwości z Usługodawcą

W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności Klienta, Usługodawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 1 dnia od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 1 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia.

§8 Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

W przypadku umów o świadczenie drogą elektroniczną usług o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Usługi Konta, Newslettera), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może odbyć się w każdym czasie i bez podawania przyczyny. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu Usługodawcy.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Klient może złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§9 Rękojmia za wady

Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres siedziby Usługodawcy tj. FoodMyLove Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płomyka54/1, lub na adres poczty elektronicznej: zjedz@garycatering.pl

Reklamacje zamówień oraz dostaw należy składać na bieżąco, wyłącznie drogą mailową na adres zjedz@garycatering.pl, do godz. 15:00 w dniu otrzymania reklamowanego zamówienia, w przypadku dostaw weekendowych w sobotę do godz. 12:00. W przypadku reklamacji składanych w późniejszych terminach będą one uznawane za bezzasadne. Nieprawidłowości związane z dostawą należy zgłosić niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji, w dniu realizacji usługi której dotyczy reklamacja, mailowo na adres: zjedz@garycatering.pl

Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar lub Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar lub Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 3. W przypadku reklamacji złożonej drogą mailową, klient powinien przesłać dokładne dane dotyczące reklamowanego produktu, dokumentację zdjęciową a także dane umożliwiające weryfikację zamówienia.

Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych.

W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres: zjedz@garycatering.pl lub drogą pisemną na adres: FoodMyLove Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płomyka54/1. Reklamacja musi zawierać wszelkie dane dotyczące złożonego zamówienia, dokładny opis problemu a także dokumentację zdjęciową.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Usług świadczonych elektronicznie w ramach Serwisu w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§10 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą.
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§11 Postanowienia końcowe

Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy i usunięciem Konta.

Jak działa Program Lojalnościowy?

Tworząc program lojalnościowy w Masterze inspirowaliśmy się wszystkimi innymi programami na rynku cateringów. Staliśmy przed wyzwaniem jak stworzyć ofertę, która będzie dopasowana do każdego cateringu, dlatego jako główny przelicznik potraktowaliśmy:

1 PLN = 100 punktów lojalnościowych

Włączenie programu lojalnościowego odbywa się w Masterze: USTAWIENIA / PROGRAM LOJALNOŚCIOWY.

Klienci zdobywają punkty za następujące czynności:

Dodatkowo:

 1. Program lojalnościowy nie łączy się z zamówieniami testowymi.
  Punkty są przyznawane wyłącznie za nie testowe a zwykłe zamówienia.
 2. Klienci mogą zapraszać swoich znajomych do cateringu poprzez wygenerowany w ich panelu indywidualny kod polecający.
  Kod łączy się z innymi zniżkami w cateringu,
  Kod pojawia się w Panelu tylko wtedy, gdy ten klient ma już jakieś zamówienie w cateringu,
  Polecony Znajomy nie może być stałym klientem cateringu Pobite Gary – musi to być jego pierwsze zamówienie,
  Jeśli ktoś z tych znajomych zamówi, klienci dostają punkty wg tabeli.
 3. Klienci mogą doładowywać sobie punkty (np. w celu skorzystania z wymiany posiłków) podobnie jak karty pre-paid – w Panelu, poprzez opcję „Doładuj skarbonkę”.
 4. Klienci mogą zakupić VOUCHER podarunkowy – także bezpośrednio w panelu.
  Po opłaceniu wybranej przez siebie otrzymują kod do wykorzystania na catering za dokładnie tę kwotę.
 5. Klienci mogą wykorzystywać zebrane punkty zamieniając je na zniżki na kolejne zamówienie lub wymianę posiłku
  W Panelu przed finalizacją zamówienia – w ostatnim kroku – pojawia się możliwość wykorzystania zebranych punktów na zniżkę (czyli 100pkt = 1zł)
 1. Klienci mogą anulować pojedyncze dni diety w panelu, zamieniając je na punkty.
  Anulowanie dnia diety powoduje doładowanie skarbonki 1:1 w stosunku do zwracanej kwoty (1 grosz = 1 punkt), czyli pełna kwota za dzień trafia do skarbonki klienta w postaci punktów,
  Anulowanie dnia odbywa się z takim samym wyprzedzeniem jak jego zamawianie